Версия за печат

BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-93

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: инж. Калин Николов - зам.-директор, Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3184.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване на допълнителни противопожарни материали /извън депата по Наредба № 8/ за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35111000

Описание:

Противопожарно оборудване


Срок за получаване на офертите

20/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се разглеждат от 10:00 часа на 21.06.2019 г. в заседателната зала в административната сграда на ТП "ДГС Кости".

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2019  (дд/мм/гггг)