BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

УР-01-03-75

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/555-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5088.39 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на настоящата поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ (от издаване на Протокол 2а до издаване на Разрешение за ползване на обекта) и в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168 от ЗУТ и Технически спецификация. Срок на изпълнение: Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2a), вкл. в приемане с Констативен акт обр. 15 и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад, Технически паспорт на строежа до издаване на Разрешение за ползване. Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве на обекта от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

11/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
BG16M1OP002-4.004-0001 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"

Друга информация

Офертите ще се отварят в 09:00 часа на 12.06.2019 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2019  (дд/мм/гггг)