Версия за печат

BG-Трявна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

153

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817073726

BG322, Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести, ул. Бреза № 49, За: Иван Илие Илиев, Боливия 5350, Трявна, Тел.: 0677 62021, E-mail: pulmo_tryavna@abv.bg, Факс: 0677 63060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.belodrobnadetska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.belodrobnadetska.com/profil_na_kupuvacha.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „ДСБПЛРББ -Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна през 2019 г., обособена в пет самостоятелно обособени позиции : ОП № І – Месо и месни продукти ОП № ІІ – Мляко и млечни продукти ОП № ІІІ – Плодове , зеленчуци и подправки ОП № ІV – Хляб и хлебни изделия ОП № V – Различни хранителни продукти , захарни изделия

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

14/06/2019 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

І. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или по поща до крайния срок за подаване на предложения . Върху плика участника посочва наименование на офертата , адрес за кореспонденция ,e-mail и телефон . Участниците следва да представят следните задължителни документи поставени в два непрозрачни и надписани плика: А/ плик № 1 В долния десен ъгъл на плика се поставя обозначението “Плик №1”, който съдържа следните документи относно търговско- правния статут на кандидата: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 2. Регистрация по чл.12 от Закона за храните, от която да е видно, че участника има право да произвежда и/или търгува с храните от обособената (обособените) позиция (позиции), за която (които) участва в процедурата. Заверено с гриф "вярно с оригинала" копие на регистрацията по чл.12 от ЗХ . 3. Удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено от участника копие . 4.Приложения № 3 Декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 от Закона за обществените поръчки*/ Образец от документацията/ 5. Списък на специализираните транспортни средства, с които участника разполага за изпълнение на услугите, обект на поръчката, които са регистрирани по реда на Закона за храните, с посочване на марка, модел и рег. №; 6 . Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора Приложение № 4 от документацията. Договор проект – не се попълва но се подписва и подпечатва на всяка страница. Б/ плик № 2 с надпис - Ценова оферта. В този плик се поставя: - Попълнено и подпечатано ценово Предложение / Приложение №1 образец от документацията / - Попълнени и подпечатани от кандидата една или няколко Обособени позиции от Приложение № 2 / Необходими хранителни продукти/ ІІ. Изисквания към офертите на участниците: 1.Офертата на участника може да бъде подадена за една , няколко или всички обособените позиции 2.Офертата задължително съдържа ценово предложение за доставка за всяка една обособена позиция, за която участника кандидатства. Не се допуска представяне на ценово предложение за част от артикулите в обособената позиция. 3.Участниците посочват в офертите си в какъв срок, считано от получаване на съответната заявка, могат да доставят заявените стоки. Този срок не може да бъде по – дълъг от 24 (двадесет и четири) часа. ІІІ.Изисквания към изпълнението на поръчката: 1.Срок за изпълнение на поръчката - до изчерпване на общата стойност на съответната обособена позиция , но не повече от 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора. 2.Доставяните стоки следва да са първо качество, с доказан произход, безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората, да отговарят на действащото национално законодателство и регламентите на Европейския парламент относно производството и търговията с хранителни стоки. 3.Доставяните продукти да отговарят на изискванията на Наредба № 37 / 21.07.2006 г., Наредба № 6 / 10.08.2011 г. и Наредба №2 / 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата от детски заведения и ученици. 4.Доставяните стоки да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 50% към момента на доставката. 5.Стоките се доставят придружени с документ, който гарантира произхода, качеството и проследимостта на партидата на съответната стока. 6.Поръчката се изпълнява с транспорт, осигурен от изпълнителя за негова сметка до посочената сграда в заявката на възложителя.. 7.В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи по доставката на стоките - стойността, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи, товаро-разтоварни работи и т.н. до сградите на Възложителя. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2019  (дд/мм/гггг)