Версия за печат

BG-с. Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-05-87

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости към Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: юрист Мария Велчева, България 8283, с. Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com, Факс: 0000 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3133.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба № ИЗ -1973/29.10.2009 г. за срок от 12 месеца“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35111300, 35000000

Описание:

Пожарогасители
Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване


Срок за получаване на офертите

07/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се разглеждат на 10.06.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП "ДГС Кости" в с. Кости, общ. Царево.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2019  (дд/мм/гггг)