Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 664

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Петър Петров, България 1606, София, Тел.: 02 9223432, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

10555 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строителни материали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000, 44111200, 44111400, 44111700, 39562000

Описание:

Строителни материали
Цимент
Бои и стенни покрития
Плочки
Филц


Срок за получаване на офертите

13/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2019  (дд/мм/гггг)