Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 666

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

12242.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни изделия)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44130000, 44162500, 44163110, 44163200, 44163230, 44164310, 44410000, 44411100, 44411300, 44411700, 44411740

Описание:

Тръбопроводи на канализация за отпадни води
Тръбопроводи за питейна вода
Отводнителни тръби
Тръбни фитинги
Свръзки за тръби
Тръби и принадлежности
Артикули за баня и кухня
Водопроводни кранове
Умивалници
Седалки, капаци, чинии, казанчета и резервоари за тоалетни
Клозетни чинии


Срок за получаване на офертите

13/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2019  (дд/мм/гггг)