Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО - 47

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1705.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Доставка на резервни части за автомобили и багери“. 2. Кратко описание:Предметът включва доставка на резервни части за автомобили и багери, собственост на „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора. Поръчката е с четири обособени позиции, в зависимост от вида моторните превозни средства – западни автомобили, руски автомобили и багери. Целта на процедурата е да се избере Изпълнител за сключване на договори за доставка на резервни части. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail. В заявката ще се упоменава конкретния вид резервна част, от която Възложителят има нужда и точното количество.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили


Срок за получаване на офертите

17/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 21.06.2019 г. в 11:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2019  (дд/мм/гггг)