Версия за печат

BG-Сандански

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000014128

BG413, Земеделска професионална гимназия Климент Аркадиевич Тимирязев, 2800, За: Георги Неделков, България 2800, Сандански, Тел.: 00359 887272946, E-mail: mail@zpg-sandanski.com, Факс: 0746 32448

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://zpg-sandanski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/zpg-sandanski-507/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЗПГ "Климент Тимирязев" гр. Сандански"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


Срок за получаване на офертите

19/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договори за отпускане на финансова подкрепа: № 597861- EPP -1-2018 -1- BG – EPPKA3 – VET – JQ; № 2018 -1- BG01 - KA102 – 047269; № 2018 – 1 - PL01 – KA229 – 051183_2, както и всички сключени договори с европейско финансиране в рамките на срока на договора

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2019  (дд/мм/гггг)