Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Ердинч Мевлюдов - Директор дирекция АО, България 7000, Русе, Тел.: 082 881668, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/466/index.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211000

Описание:

Обществени телефонни услуги


Срок за получаване на офертите

03/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал.2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за получаване на оферти с най - малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти. Конкретно в определения срок-30.05.2019 г. 17:30 часа, са получени по малко от три оферти, което попада в хипотезата на визирания член от закона. Нова дата и час на отваряне на офертите: 04.06.2019 г. в 14:30 часа. Място на отваряне на офертите: Община Русе, ет.1, ст.136 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2019  (дд/мм/гггг)