Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

601

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-605-content.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да реализира строително-монтажни дейности за ремонт общежитие на СУ "Васил Левски", гр.Априлци. Видовете дейности, предмет на поръчката, са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Количествено – стойностна сметка и спецификации. В офертата си всеки участник следва да посочи срок за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката. Предложеният срок следва да е съобразен със спецификата на обекта, приложимата нормативна уредба, технологично необходимото време за изпълнение на отделните дейности и поддейности. Срокът за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, започва да тече след получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор. При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45420000, 45442100, 45421146

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по боядисване
Монтажни работи на окачени тавани


Срок за получаване на офертите

12/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2019  (дд/мм/гггг)