BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-59130

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Станислава Стойнева, България 1000, София, Тел.: 02 91451512, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_3_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS (или еквивалент) за срок от 2 години“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


Срок за получаване на офертите

07/06/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 10.06.2019 г. от 11:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2019  (дд/мм/гггг)