Версия за печат

BG-гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. „Марица“ № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, България 4002, гр. Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=396.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университета по хранителни технологии”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

07/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Приложенията към обявата - Документацията за участие, количчествени сметки и образците на необходимите за изготвяне и окомплектоване на офертата документи (декларации, техническо и ценово предложения и др.) са достъпни на посочения в Раздел I.1) адрес на профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2019  (дд/мм/гггг)