Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 010619985

BG413, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, ул. Св. Димитър Солунски № 66, п.к. 441, За: Ванина Мицева, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 894126, E-mail: bdblg@wabd.bg, Факс: 073 894102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://wabd.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wabd.bg/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в ЗБР ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда


Срок за получаване на офертите

31/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2019  (дд/мм/гггг)