Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-604-content.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да реализира строително-монтажни дейности за ремонт на храм „Св.Илия”. Видовете дейности, предмет на поръчката, са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Количествено – стойностна сметка. В офертата си всеки участник следва да посочи срок за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката. Предложеният срок следва да е съобразен със спецификата на обекта, приложимата нормативна уредба, технологично необходимото време за изпълнение на отделните дейности и поддейности и да не е по-кратък от 10 (десет) календарни дни и по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, започва да тече след получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор. При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000, 45261100, 45261420

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Хидроизолационни работи на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

06/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. С подаването на оферта участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик (опаковка) с ненарушена цялост лично от представляващ на участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху плика се посочва предмета на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. Офертите се подават в деловодството на Община Априлци, находящо се на адрес: гр.Априлци, кв.Ново село, ул.„Васил Левски” № 109, в срока, указан в обявата за обществена поръчка. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или опаковка с нарушена цялост. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълването или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и се подава по начина, определен от него, като върху плика се изписва „Допълнение/промяна на оферта с вх. №…“. Офертата задължително се изготвя по приложените образци и задължително трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Представяне на участника; 3. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.96а от ППОЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 4. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.96а от ППОЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, 4, 5 и 6 от ЗОП; 5. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.96а от ППОЗОП за съответствие с критериите за подбор; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 7. Декларация за съгласие на подизпълнител (ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП; 8. Техническо предложение; 9. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката; 10. Ценово предложение и КСС;

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2019  (дд/мм/гггг)