Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Мариян Марков; Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 885911501; 02 888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

23333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СТП във Военен географски център - гр. Троян. Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия, съгласно техническата спецификация ТС ПОП -1/2017г., публикувана на профила на купувача на Военно-географската служба: 1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пластини. 2. Проявителна машина Kodak Mercury V6 1250 3. Цветопробна система Kodak Matchprint 6.2 4. Принтер за етикети Dymo LabelWriter 400 5. Широкоформатен принтер Epson StylusPro 9800 6. Система за работен поток Kodak Prinergy Connect 7.5 7. Kodak Premium Workflow Server– Dell PowerEdge Т630 8. Непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS APC1500 Поддръжката на изброените изделия да включва: 1. Консултация (Help Desk) и основна точка за контакт; 2. Първоначална техническа поддръжка; 3. Ремонт; 4. Периодична техническа поддръжка; 5. Поддръжка на ЗИП; 6. Пълно покритие на стойността на: - лазерна глава КИТ – 1 брой за експонатор Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пластини; - Система за работен поток Kodak Prinergy Connect 7.5.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

06/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Място за изпълнение на поръчката: Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 6. Отваряне на офертите - на 12.06.2019г., от 10:00 часа в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/05/2019  (дд/мм/гггг)