Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), ул. „Дякон Игнатий” № 9, За: Людмила Зимбилева – Началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“, България 1000, София, Тел.: 02 9409274, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1751.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2018 година“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212100

Описание:

Услуги по финансов одит


Срок за получаване на офертите

03/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че са подадени по-малко от три оферти, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 3 дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2019  (дд/мм/гггг)