BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ФС-02-03-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров; Мария Иванова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818447, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/554-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69995 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ТРИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: Застраховка „Имущества” Обособена позиция № 2: Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка „Живот“ Обособена позиция № 3: Застраховка „Каско на МПС“ Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” Обособена позиция № 5: Застраховка „Индустриален пожар” Обособена позиция № 6 – Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” Обособена позиция № 7: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" Обособена позиция № 8 – Групова застраховка „Злополука“ – за отряда за действие при „Бедствия и аварии“ Обособена позиция № 9 – Групова застраховка „Злополука“ Обособена позиция № 10 – Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“, като собственик и отговорник за експлоатацията на 6 бр. язовири, Публична Общинска собственост в Община Габрово Обособена позиция № 11 – Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“ Обособена позиция № 12 – Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“ – по проекти Обособена позиция № 13 – Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

05/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 06.06.2019г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2019  (дд/мм/гггг)