Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, За: Калоян Георгиев – старши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“, България 1000, София, Тел.: 02 9409559, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1735.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на актуализация на приетите от МТИТС през 2015 г. концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, на документация за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на концесионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


Срок за получаване на офертите

03/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че са подадени по-малко от три оферти, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 3 дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2019  (дд/мм/гггг)