Версия за печат

BG-Мездра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

217

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи №2, За: Лидия Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0889 434023, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190521aORX11286139.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МЕЗДРА

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000, 75251110

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Услуги, свързани с предотвратяване на пожари


Срок за получаване на офертите

03/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие може да бъде изтеглена от Профила на купувача на интернет страницата на СЗДП – www.szdp.bg . Оферти се приемат в деловодството на ТП ДГС Мездра,гр.Мездра,ул.Родопи №2.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2019  (дд/мм/гггг)