Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-86

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител №15, За: Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 9308259, E-mail: pstanulov@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 8464210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане на имущество“; Обособена позиция № 2 „Застраховане на моторни превозни средства“; Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс“. Обхватът и основните параметри на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации на съответната обособена позиция.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

30/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите в офертата, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се подават в запечатана непрозрачна опаковка (чл. 47, ал. 2 ППЗОП) с ненарушена цялост лично от представляващ на участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху опаковката се посочва: „ОФЕРТА за участие в обществена поръчка с предмет: ………., по Обособена позиция № …….“; наименованието на участника, включително участниците в обединението приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите се подават в деловодството на Университета на адрес гр.София, бул. „Цар Освободител № 15, Ректорат, ет. 1, стая 114-115 в срока, указан в обявата за обществена поръчка.Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или опаковка с нарушена цялост. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Допълването или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и се подава по начина, определен от него, като върху плика се изписва „Допълнение/промяна на оферта с вх. №...“. Участниците могат да представят оферта по една или повече обособени позиции. Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи само една оферта по съответната обособена позиция. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2019  (дд/мм/гггг)