BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1282

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Мадлена Станимирова Ганка Господинова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/25.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38810 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги


Срок за получаване на офертите

30/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за възлагане на обществената поръчка са планирани в бюджета проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2019  (дд/мм/гггг)