BG-СВОГЕ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

194

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, УЛ.ЗВЪНЧЕ 2, За: ЕМИЛИЯ МИТОВА, България 2260, СВОГЕ, Тел.: 088 5149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 088 5149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190520UVHP11276938.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1946.72 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изораване на минерализовани ивици с ширина 4 метра, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради. Предвидено е механизирано изораване с обща дължина 2000 л.м. в държавна горска територия стопанисвана от ТП ДГС Своге, представляващ отдел/подотдел 183-4 , 216-1 в землище на село Лакатник, община Своге.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000, 75250000

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Услуги по пожарна и аварийна безопасност


Срок за получаване на офертите

04/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 05.06.2019г., от 12,00ч. в сградата на ТП ДГС Своге, с адрес: гр.Своге, ул.Звънче 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2019  (дд/мм/гггг)