Версия за печат

BG-Ветово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПК-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март 2, За: Соня Цанкова, България 7080, Ветово, Тел.: 0359 81612253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 0359 81612871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://vetovo.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/tekushh-remont-na-ulicza-sedinenie-gr.-vetovo/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

31863 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на улица Съединение, гр. Ветово.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/05/2019  (дд/мм/гггг)