BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД08-2164

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: Розалия Пенчева - експерт стопанска дейност, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/156.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на поцинковани арматури и фитинги, жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване, и гумени уплътнители към тях за нуждите на „В и К“ ООД –град Габрово “, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Поцинковани арматури и фитинги Обособена позиция № 2: Жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване, и гумени уплътнители към тях

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44167000

Описание:

Фитинги


Срок за получаване на офертите

31/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 03.06.2019 г. от 10:30 часа в седалището на дружеството в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/05/2019  (дд/мм/гггг)