BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ -55504

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, град София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, За: Станислава Стойнева, България 1000, София, Тел.: 02 91451807, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_2_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българска народна банка"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 28.05.2019 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2019  (дд/мм/гггг)