BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, Бурунди 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182 2286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на пътни знаци в село Мирково, община Мирково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45316213

Описание:

Работи по инсталиране на указателни знаци


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [28.05.2019 г.] Час: (чч:мм) [10:30 часа] Място на отваряне на офертите: с. Мирково, п.к. 2086, ул. Александър Стамболийски №35, Конферентна зала №2

Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2019  (дд/мм/гггг)