Версия за печат

BG-ул. Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050117

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Болярка гр. Велико Търново, ул. България № 23, За: Бонка Радева, Мелиха Мюмюнова, България 5000, ул. Велико Търново, Тел.: 062 639940, E-mail: bolqrka@scdp.bg, Факс: 062 610712

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.scdp.bg/procedures/15787.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

доставка на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „СЦДП” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 6500.00 лева (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

19511200, 34351100, 34300000

Описание:

Вътрешни гуми
Външни гуми за леки автомобили
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 28.05.2019г.; 12:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2019  (дд/мм/гггг)