BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1179

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, гр. София, бул. Цар Борис 3 № 136, За: Радослава Боянова, Габон 1000, София, Тел.: 00359 29559798, E-mail: r.boianova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/49.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36920 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Калибриране на технически средства

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50433000

Описание:

Услуги по калибриране


Срок за получаване на офертите

20/05/2019 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/05/2019  (дд/мм/гггг)