Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РКП19-ДР00-207

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapolyana.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapolyana.bg/2019/208-01259-2019-inv-3.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

190216.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - „Направа на топлинно изолиране на външни стени и подмяна на осветителни тела“ на сградата на 169 ДГ „Коледарче“; 2.Обособена позиция № 2 – „Ремонт на главно стълбище и метална рампа, ревизия и възстановяване на дворна канализационна мрежа, възстановяване на настилки на 135 ОУ „Ян Амос Комески“; 3. Обособена позиция № 3 - „Цялостен ремонт на покрив –ниско тяло на Детска градина №126 „Тинтява”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

13/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят на основание чл.188, ал.2 от ЗОП удължава първоначално определения срок за получаване на оферти за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 до 13.05.2018г. 17:00часа. Постъпилите оферти ще бъдaт отворени на 15.05.2019г. от 10:00 часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет.2, стая №206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2019  (дд/мм/гггг)