Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИЕ-01-03-28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; инж. Мариана Драганова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818307, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/546-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

211666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектът цели да възстанови оптималната среда на използване на обекта и да го адаптира за съвременните нужди на детска градина. Детските площадки на ЦДГ „Явор“ се привеждат в съответствие с Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. Първи етап обхваща пространството между двете сгради. Общо за обекта се предвиждат 5 площадки за игра: три площадки за подвижни игри и две за тихи игри. За площадките за игра се предвиждат необходимият брой съоръжения и се създават условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, балансиране, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри, общуване, спорт, колективни игри. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Площадките за подвижни игри са с настилка от 4см. саморазливен каучук. Пешеходните настилки и площите за обучение на безопасност на движението са с бетонови плочи 10/20/6см. Мястото за зареждане до стопанския транспортен вход е с асфалтова настилка. Бордюрите са предвидени 50/20/8см бетонови. Проектирана е система от нови градински осветителни тела и видеонаблюдение. Предвидено е ново парково обзавеждане: една беседка и една пергола, в близост до и на площадките за градински групи, както и кошчета за смет. Срок на изпълнение: до 120 кал. дни, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000, 45236210, 45311200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки
Работи по свързване на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

10/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 13.05.2019 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/05/2019  (дд/мм/гггг)