Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

ОБ-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Жоро Ковачев, Надя Петрова, Александър Колев, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 209; 062619 228; 062619 229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/668.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

181334.81 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45321000, 45454000, 31527200, 98316000, 45442110, 45420000, 45421110

Описание:

Топлоизолационни строителни работи
Строителни работи по преустройство
Външно осветление
Услуги по боядисване
Работи по боядисване на сгради
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци


Срок за получаване на офертите

13/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/668 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 13.05.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 14 .05.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти по всяка позиция, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикуванa информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2019  (дд/мм/гггг)