Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1413.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

94210.13 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е : „Текущ ремонт на сграда – битова сграда към спортен комплекс“. Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 45421110

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци


Срок за получаване на офертите

13/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 14.05.2019 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2019  (дд/мм/гггг)