Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

112

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32, ет. 2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Христина Милева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74359, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/remont-na-pokriv-na-kmetstvo-v-s.rajkova-mogila,-obshhina-svilengrad/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрива на сградата на Кметство с.Райкова могила, общ. Свиленград, като строителните дейностите и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

09/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 17.05.2019 год. в 15:00 часа в Голямата заседателна зала в ОбА Свиленград . При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2019  (дд/мм/гггг)