Версия за печат

BG-с. Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-66

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости към Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: юрист Мария Велчева, България 8283, с. Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com, Факс: 0000 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3056.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

6400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90714000, 90714400

Описание:

Екологичен одит
Услуги по екологичен одит, свързан със специфични задачи


Срок за получаване на офертите

07/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на поръчката е да се извърши ресертификационен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“. Целта на одита е да провери съответствието със сертификационните изисквания. Провеждането на този одит е необходимо за поддържане на сертификата на ТП „ДГС Кости“. Офертите ще се разглеждат на 08.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП "ДГС Кости" в с. Кости, общ. Царево.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2019  (дд/мм/гггг)