Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09-02-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659214, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1860.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на 488 броя офис столове с товароносимост 120 кг., 11 броя офис столове с товароносимост 150 кг. и 52 броя посетителски столове за нуждите на ЦУ на НЗОК и 20 РЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39112000

Описание:

Столове


Срок за получаване на офертите

07/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се получават по реда на т. 1.10. от Раздел IV на техническите изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 2. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ЗОП и ППЗОП от назначена от възложителя комисия. 3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 4. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника. 5. Възложителят не разглежда техническите и ценовите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние. 6. За предлаганите офис столове с товароносимост – 120 кг. участниците следва да представят мостри, които ще се използват за установяване съответствието им с изискванията на възложителя по т. 1 от техническите изисквания и спецификации. В случай на необходимост целостта на мострите може да бъде нарушена, в резултат на изследването им. 7. При установяване на несъответствие на дадена мостра с техническите изисквания, участникът представил несъответстващата мостра се отстранява от участие в обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2019  (дд/мм/гггг)