Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3РД - 468

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Валери Василев, България 1606, София, Тел.: 02 9223408, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Превоз на военни товари извън територията на страната.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63520000

Описание:

Услуги на агенции, свързани с превоз на товари


Срок за получаване на офертите

25/04/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с това, че в първоначално обявения срок са получени по - малко от три оферти. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 02.05.2019 г./Час: 10:30 Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен №34, 1606 София Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в поръчката да присъстват на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва до 17:30 часа на 25.04.2019 г. да представят на факс 02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2019  (дд/мм/гггг)