Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОСД-02-03-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, Вануату 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/544-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на оборудване по две позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на климатици по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”. Кратко описание: Извършване на доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и климатици за нуждите на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, състоящо се от 3 (три) броя метални шкафове за обособена позиция № 1 и 3 (броя) климатици за обособена позиция № 2. Срок на изпълнение на доставка и монтажа: за всяка обоособена позиция се посочва в Предложението за изпълнение и не може да бъде повече от 30 кал. дни за съответната обособена позиция, считано от датата на подписване на договора. Място на изпълнение: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39130000, 39717200

Описание:

Мебелировка за офиса
Климатици


Срок за получаване на офертите

02/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Друга информация

Отваряне на офертите на 03.05.2019 г. от 11:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/04/2019  (дд/мм/гггг)