Версия за печат

BG-Дряново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000209992

BG322, СУ Максим Райкович, Васил Левски 16, За: Боряна Данкова, България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72156, E-mail: roska30@abv.bg, Факс: 0676 72156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54440.25 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

08/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/04/2019  (дд/мм/гггг)