Версия за печат

BG-с.Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър, За: инж. Ахмед Мустафа, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava/191-obyava-5-za-2019g.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

28654.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите: 02.05.2019 г. в 10:30 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2019  (дд/мм/гггг)