Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ - 14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Надя Петрова, Михаела Чаушева, Павел Христов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619228; 062 619251; 062 619249, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/665/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

6000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към „Център за социални услуги“, в т.ч. и счетоводство на „Център за социални услуги“, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, Дирекция „Местни данъци и такси“, „Младежки дом“ или други структури към Община Велико Търново.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50313000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/665. 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 30.04.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.05.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2019  (дд/мм/гггг)