Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОСД-01-03-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/543-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

17770.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Транспортно обслужване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Транспортно обслужване на деца от детските градини, участващи в дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово”; Обособена позиция № 2: „Транспортно обслужване на ученици I – IV клас, участващи в „Летни занимания 2019“ през месеците юни и юли 2019 г." Кратко описание: Извършване на необходимото транспортно обслужване на деца и младежи с оглед реализацията на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово” и дейности, във връзка с „Летни занимания 2019“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание


Срок за получаване на офертите

23/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово

Друга информация

Отваряне на офертите: 24.04.2019 г. в 13:30 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2019  (дд/мм/гггг)