BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182 2286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

98600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на СМР на сгради, намиращи се на територията на община Мирково по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт кметство Буново, oбщина Мирково; Обособена позиция № 2: Навес на сградата на кметство с.Смолско; Обособена позиция № 3: Навес над стълбището- читалище с.Смолско; Обособена позиция № 4: Довършителни СМР на ІI - ри етаж и таван на Лисевата къща, с. Мирково - бивша сграда на кметство с. Мирково - УПИ XIV - 697, кв.63, с.Мирково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 98 600,00 лева без ДДС, в това число: За обособена позиция №1 – 20 900,00 лева без ДДС от които: - за смр – 19 000,00 лева без ДДС; - за непредвидени и/или допълнителни работи в размер до 10 % – 1 900,00 лева без ДДС; За обособена позиция № 2 – 10 000,00 лева без ДДС; За обособена позиция № 3 – 5 000,00 лева без ДДС; За обособена позиция № 4 – 62 700 лева без ДДС от които: - за смр – 57 000,00 лева без ДДС; - за непредвидени и/или допълнителни работи в размер до 10% – 5 700,00 лева без ДДС. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Мирково. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [02.05.2019 г.] Час: (чч:мм) [14:00 часа] Място на отваряне на офертите: с. Мирково, п.к. 2086, ул. Александър Стамболийски №35, Конферентна зала №2

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2019  (дд/мм/гггг)