Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РСР19-РД93-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/450-2019-04-18-07-50-38.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Премахване и кастрене на дървесна растителност на територията на СО-район „Сердика“. Предмета на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява планирани и аварийни дейности по рязане на дървета, кастрене на „глава„ на дървета, на дърво от земя, кастрене и оформяне на храсти и подлес, кастрене на дърво на територията на района и извозването на растителния отпадък до лицензирано депо. Пълното описание на дейностите е изчерпателно изброено в Техническата спецификация, част от утвърдената документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77211400, 77211500

Описание:

Услуги по сеч на дървета
Услуги по окастряне на дървета


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 02.05.2019г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, освен в случаите по чл.112, ал.9 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер до 3 % от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми: -преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат; -банкова гаранция (оригинал); -застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2019  (дд/мм/гггг)