Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2034

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: старши лейтенант Тодор Русев Йорданов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618850, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nvu.bg/node/2249.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66522.24 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски” по 4 обособени позиции”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

02/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава в регистратурата за некласифицирана информация запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху нея се изписва: НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76. за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски” по 4 обособени позиции” гр. Велико Търново, с посочване на наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Договора за доставка на стоките, който ще се сключи в резултат на провеждането на настоящата обществена поръчка. Възложителят си запазва правото да увеличи броя на заявените артикули по различните позиции до достигане прогнозната им стойност, в случай че определения за изпълнител участник е предложил крайна цена по-ниска от прогнозната стойност. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, включително и за гарантиране на техническите параметри и качество на доставените изделия, предмет на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС за всяка позиция.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2019  (дд/мм/гггг)