Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270564

BG411, район Лозенец СО, бул.Васил Левски 2, За: Борислав Костов, България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: v.georev@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.lozenets-sofia.org.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

52500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Миене на улици на територията на район "Лозенец" , кв. "Витоша" вследствие на допълнително замърсяване от строителните обекти

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


Срок за получаване на офертите

09/05/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията за изпълнение на поръчката и съдържание на офертата са публикувани в профила на купувача

Дата на изпращане на настоящата информация

17/04/2019  (дд/мм/гггг)