Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-53

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1067-17-04-2019.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32850 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на строителен надзор на следните обекти: - ОП № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““; - ОП № 2: „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“; - ОП № 3: „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“; ОП № 4: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

02/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Единствено финансовите средства по обособена позиция № 1 са осигурени във връзка с изпълнявания от община Крумовград проект: BG16RFOP001-2.002-0009 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“

Друга информация

Кратко описание: В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следните обекти: - „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““; - „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“; - „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“; - „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка за всяка обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 03.05.2019 год. от 08:30 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/04/2019  (дд/мм/гггг)