Версия за печат

BG-Трявна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

116

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817073726

BG322, Детска специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение на белодробни болести - Царица Йоанна ЕООД, ул. Бреза № 49, За: Иван Илиев Илиев, България 5350, Трявна, Тел.: 0677 62021, E-mail: pulmo_tryavna@abv.bg, Факс: 0677 62021

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.belodrobnadetska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.belodrobnadetska.com/profil_na_kupuvacha.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност /2,00, и 10,00 лева/. На ваучерите, имащи надлежна защита, следва да бъде отбелязано, че са издадени по смисъла на Наредба №11/21.12.2005год. на МТСП и МЗ и че служат за закупуване на хранителни стоки, без алкохолни и тютюневи изделия.Средносписъчен състав на фирмата 50 човека.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, плик от участника или упълномощен от него представител лично , по куриер или по пощата - писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва Предмета на офертата , адрес за кореспонденция, телефон за връзка и E-mail . Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Опис на документите съдържащи се в офертата; 2. Копие от удостоверение за актуално състояние от търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 2 (два) месеца от датата на разглеждане на предложенията, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия / представляващия участника, съгласно търговската му регистрация; 4. Разрешение за извършване на дейност, като оператор, съгласно условията на Наредба №7/09.07.2003год.; 5. Декларация, че ваучерите отговарят на всички изисквания по чл.22 от Наредба №7/2003год. / собствен текст/; 6. Декларация / собствен текст/ , за наличието на търговски обекти в които се приемат предлаганите ваучери , като участникът трябва да посочи че има сключени договори най малко с три търговски вериги развили магазинна мрежа на територията на цялата страна , като същите следва да имат магазини на територията на област Габрово. Под търговски вериги развили магазинна мрежа на територията на цялата страна , следва да се разбира веригите магазини ,които имат търговски обекти за хранителни стоки на териториите на административно териториални единици /области / в Република България . Предлаганите от кандидатите ваучери задължително следва да бъдат приемани в минимум 5 /пет/ търговски обекти на територията на Община Трявна и в минимум 10 /десет/ търговски обекта на територията на Община Габрово (с конкретно описание на търговските обекти). 7. Ценова оферта - Приложение № 1 8. Административна справка на участника Приложение № 2 9. Декларации по образец на Възложителя. За съгласие с клаузите на проекта на дог. и приемане на последните -Приложение № 3 По чл. 54, ал. 1 от Закон за обществените поръчки - Приложение № 4 По чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки - Приложение № 5 За ползване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП-Приложение № 6 и Прил. № 7 По чл. 101, ал. 11 от ЗОП , за не свързани лица - Приложение № 8 Проект на договор Приложение № 9 Критерий за възлагане --Най ниска цена Срок за изпълнение на поръчка: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора , чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на Възложителя. Заявките се подават от Възложителя по телефон, писмено, по факс или електронна поща и включват : - Общ брой на ваучерите за храна, в т.ч. брой от даден купюр; - Обща стойност на заявените ваучери за храна по номиналната им стойност, включително и доставката им; Доставката на ваучерите за храна, се извършва в срок до 5 /пет/ работни дни от заплащане . Гаранция за добро изпълнение на поръчката: Гаранцията за добро изпълнение на поръчката е в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от Изпълнителя в една от следните форми: 1. Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка или 2. Парична сума, преведена по сметка на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна: IBAN: BG10STSA93000024124683 BIC: STSABGSF „БАНКА ДСК” ЕАД КЛОН ТРЯВНА 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 02.05.2019г. от 9:30ч. от комисия в заседателната зала на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна”ЕООД, гр.Трявна.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/04/2019  (дд/мм/гггг)