Версия за печат

BG-Годеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

285

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл.Свобода №3, За: Тити Здравкова, България 2240, Годеч, Тел.: 087 8120886, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 072 922119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190416KZkV11090154.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие може да бъде изтеглена от Профил на купувача на интернет страницата на СЗДП - www.szdp.bg Оферти се приемат в деловодството на ТП ДГС Годеч. Офертата следва да съдържа всички необходими документи за участие, които са посочени в условията, качени в Профила на купувача на интернет страницата на СЗДП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/04/2019  (дд/мм/гггг)