BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

К-945

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, обл. Стара Загора, гр. Гурково, бул. Княз Ал. Батенберг №3, За: Светлана Славова, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

127130 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция № 1: „Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково” Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на общинска сграда – бивша фурна с. Конаре”, община Гурково. Обособена позиция № 3: „Изграждане на Младежки клуб в кв. „Лозенец- юг” в гр. Гурково, общ. Гурково”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

30/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/04/2019  (дд/мм/гггг)