Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000342722

BG423, Възпитателно училище-интернат Ангел Узунов, ул. Парка, За: Георги Янушев, България 4640, Ракитово, Тел.: 0359 35422003, E-mail: vuirakitovo@abv.bg, Факс: 0359 35422003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vuirakitovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vuirakitovo.eu/index.php/sample-sites.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

72750.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подмяна на дограма на учебния корпус на Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“, гр. Ракитово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45420000, 45421000, 45421100

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Монтажни работи на дограма
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове


Срок за получаване на офертите

22/04/2019 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 23.04.2019 г. в 11:00 часа в кабинета на директора, на учебния корпус на ВУИ "Ангел Узунов", гр. Ракитово като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на възложителя, в раздел "Профил на купувача". На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП сроковете ще бъдат удължени най-малко с три дни, когато в първоначално определеният срок 22.04.2018 г. са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2019  (дд/мм/гггг)